Els nostres serveis

Assessorament Fiscal
 • Confecció dels impresos per la presentació de les declaracions fiscals:
  • Models 110, 111, 115, 124
  • Models 130, 131
  • Model 202
  • Models 300, 310, 370, 320, 330, 332, 349
  • Resums anuales (180, 190, 193, 390, 392, 347)
 • Impost sobre la Renda i Patrimoni
 • Impost sobre Societats
 • Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable.
 • Informació periòdica de les obligacions fiscals.
 • Apunts informatius de novetats tributàries i comptables.
 • Altes I.A.E. (Mod. 845, 846, 036, 037)
 • Estudi i confecció de Mòduls.
Assessorament Mercantil
 • Constitució de Societats.
 • Recerca y sol.licitud de noms socials.
 • Constitució de Societats Civils i Comunitats de Bens
 • Dissolució de Societats.
 • Actuacions en societats constituïdes:
  • Canvi de domicili en S.A / S.L .
  • Modificació estructura Òrgan d’ Administració en S.A / S.L .
  • Augment Capital en S.A / S.L .
  • Disminució Capital en S.A / S.L .
  • Modificació de l’objecte social en S.A / S.L .
  • Adaptació/transformació societats segons llei vigent.
  • Redenominació a l’EURO.
  • Fusió, absorció, escissió de societats.
  • Compra-venta de participacions.
  • Convocatòria a Juntes.
Assessorament Laboral
 • Càlcul i confecció de nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Confecció i tramitació de:
  • Sol.licituds d’ alta, baixa i variació de dades del treballador.
  • Contractes de trava y pròrrogues.
  • Certificats d’ empresa.
  • Liquidació i notificacions fi de contracte.
  • Parts d’ accidents de treball.
  • Escrits varis (recursos, certificats, sol.licituds, etc.)
 • Informes del cost dels treballadors per l’empresa.
 • Assessorament sobre bonificacions a l’empresa per tipus de contracte.
 • Vida laboral de l’empresa, i dels seus treballadors.
Assessorament Jurídic
 • Confecció de contractes d’arrendament (Mobles i Immobles).
 • Confecció de contractes de compra-venta (Accions/participacions...)
 • Confecció de diferents contractes (Reconeixement de deute, comissió mercantil, agència, representació, arrendament de serveis ...)
 • Recursos Administratius.
 • Recurs Contenciós-Administratiu.
 • Assistència a Juntes.
 • Estudis jurídics e informes.
Inspeccions
 • Inspecció general de tots els conceptes impositius
 • Inspecció parcial de qualsevol concepte impositiu
 • Inspecció Tributs Locals
 • Actuacions davant entitats públiques o privades
Informes i estudis
 • Anàlisi Econòmic/Financer.
 • Estudi i informe fiscal de l’empresa.
 • Estudi, assessorament i gestió del patrimoni en successions.
 • Revisió Fiscal-Comptable.
 • Reconstrucció Fiscal i Comptable.
 • Informes comercials (ARC)
Procés de dades
 • Confecció de comptabilitats
 • Revisió, regulació i tancament de la comptabilitat
 • Procés de dades en Mòduls
 • Transcripció de llibres d’Actes i socis
 • Enquadernació de llibres oficials
 • Presentació llibres en Registre Mercantil.
Altres Serveis
 • Sol.licitud de certificats en Organismes Oficials.
 • Sol.licitud d’etiquetes identificatives.
 • Resposta a reclamacions davant A.E.A.T.
 • Sol.licitud d’aplaçament/fraccionament de pagament en declaracions.